MENU

Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa!

sign sign
Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa!
Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa!
20 SIGNATURES
100 signatures required

Sekuyiminyaka eli-10 abahlali beelali zaseMadiba eMpuma-Koloni belwisana nenkampani ezama ukomba iTitanium kulo-mmandla. Kweziveki ziphelileyo, omnye wabakhokheli babahlali abachasene noku waseXolobeni, kwiNqila yase Amadiba, uBazooka Rhadebe uye wabulalwa[1].

Asinakuthula sibukele ukuhlaselwa kwabantu ngenjongo yokubavala imilomo.

 

Mphathiswa wezimbiwa
Asinakuthula sibukele kuhlaselwa, kubulawa abantu;

 1. Simemelela ububanjwa kwaye kumangalelwe ababulali baka Bazooka.
 2. Simemelela ukuba i-Human Rights Commission mayiqale uphando ngokugrogriswa kwabo bachasene nenkampani yeMRC kunye nabo basetyenziswa yiyo ukugrogrisa abemi balendawo.
 3. Sifuna ukuba uMphathiswa amise ngezicelo zokomba umgodi kulendawo yaseXolobeni kude kugqitywe uphando ngokubulalwa kuka Rhadebe!
 4. Sifuna kuqinisekiswe ukhuselo lwawo onke amalungu e-Amadiba Crisis Committee neentsapho zawo.
 5. Simemelela bonke abo banxamnye nobulungisa ukuba beme bonke ekukhuseleni iDemokhrasi. Makuphele ukuhlaselwa kwabo bamele amalungelo oluntu kunye nemibutho yabo.

[1] http://www.dispatchlive.co.za/news/bazooka-murder-plot-thickens/

 

 

 

Will you sign?


Abemi baseXolobeni bakutsho kwacaca ukuba abafuni kombiwe kumhlaba wabo.Masime kunye noluntu lwalendawo simemelele uMphathiswa ukuba makanganiki le nkampani ilungelo lokomba kuleLali kwaye makaphande ngokubulawa kukaBazooka Rhadebe. Sibambiseni nabahlali balendawo, singanako ukufaka uxinzelelo kuMphathiswa wezimbiwa.
Showing 17 reactions

 • signed 2016-08-18 17:25:04 +0200
 • signed 2016-08-01 17:05:01 +0200
 • signed 2016-08-01 10:22:25 +0200
 • signed via 2016-07-20 22:22:11 +0200
  kenlenmarshall@gmail.com
 • signed 2016-07-07 15:06:30 +0200
  Mphathiswa wezimbiwa siyacela mbhem lomhlaba sawulwa kumangesi efuna ukuzithathela kwaphalala igazi ngoko,nje ngoba u Ntsundu nje ngam awunalungelo lokunikisa ngomhlaba wethu.


  Onwele zikhanyilanga beza bengamasela ebusuku ngoku beza emini ilanga libalele ngoba bane themba lokuba bala lakho lifana ne lam ngoko bazovika ngawe.


  Wu yekeni umhlaba lingaphalalanga igazi.


  Enkosi Mntam
 • signed 2016-07-02 09:08:47 +0200
 • signed via 2016-05-14 06:30:15 +0200
 • signed 2016-05-11 17:24:52 +0200
 • signed 2016-05-09 14:01:26 +0200
 • signed via 2016-04-10 17:45:47 +0200
  Ndendele khona apho eMbizana kufutshane nalapho eXolobeni
 • posted about this on Facebook 2016-04-10 17:40:45 +0200
  Sign the petition: Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa!
 • signed via 2016-04-10 17:39:26 +0200
 • signed via 2016-04-10 16:14:04 +0200
 • signed via 2016-04-10 07:31:43 +0200
 • posted about this on Facebook 2016-04-09 16:06:32 +0200
  Sign the petition: Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa!
 • @ThulzQha tweeted link to this page. 2016-04-09 16:06:29 +0200
  Sign the petition: Abahlali baseXolobeni bayahlaselwa! http://www.amandla.mobi/amadiba-isixhosa?recruiter_id=7641
 • signed 2016-04-09 16:06:14 +0200