MENU

Ukuba sexesheni makungacaphazeli imfundo yam!

sign sign
Ukuba sexesheni makungacaphazeli imfundo yam!
Ukuba sexesheni makungacaphazeli imfundo yam!
3,586 SIGNATURES
5,000 signatures required

“Ndisebenzisa iikawusi xa ndisexesheni” [1]

Dadewethu, uninzi lwethu bafundi abangamantombazana siphoswa zizifundo xa sisexesheni ngenxa yokungabinamali yokuthenga iiPads. Kuleminyaka miHlanu(5) igqithileyo, uMongameli wethu wathembisa ukunikezela ngeePads simahla kwabo bahlelelekileyo [2], sisalinde ukuzaliseka kweso sithembiso nangoku.

Singakutshintsha oku, thina bantu abangoomama abantsundu sibaninzi apha eMzantsi-Afrika, ukuba singabambisana, sime kunye, singaqinisekisa ukuba abaPhathiswa bamasebe ezeMfundo, iNtlalontle kunye nelezeMpilo, bayasifezekisa esi sithembiso senziwa nguMongameli uZuma.

Xa kuthelekelelwa, amantombazana afunda ibanga leShumi ngo 2015, aphoswa ziintsuku ezingama-300 zesikolo [3], oku kubangela abantu abangomama bangafumani mathuba emisebenzi kwaye bahleleleke ngakumbi.

Baphathiswa ababekekileyo Angie Motshekga, Aaron Motsoaledi kunye noBathabile Dlamini

Thina mantombazana alapha eMzantsi-Afrika kunye nabo basixhasayo, simemelela kuni ukuba nizalisekise isithembiso esenziwa nguMongameli wethu uZuma sokunikela ngeePads nezinye izinto ezisincedayo xa sisexesheni kuthi mantombazana afundayo angakwazi kufikelela kumaxabiso azo. Impilo yethu, imfundo, ingqesho kunye nesidima sethu zisezandleni zenu. Sicela ukuba niqinisekise ukuba xa kuqala iKota yezifundo yokugqibela enyakeni apha ku-2016, (October 10th), akukho ntombazana iyakuphoswa zizifundo okanye inyanzeleke ukuba isebenzise iikawusi kuba ingenamali yokuthenga iiPads.

[1] I use a sock as a sanitary pad, says Langa learner. Pharie Sefali for GroundUp 6 November 2014

[2] Zuma promises free towels for women. Alex Matlala and Kingdom Mabuza for the Sowetan Jan 10 2011

[3] Dignity Dreams article with information on how many girls miss school a month and in a year:
http://www.ngopulse.org/organisation/dignity-dreams

Will you sign?


Uninzi lwethu lunyanzeleka ukuba lusebenzise iiKawusi namaPhepha xa sisexesheni. uMongameli weli UMnumzana uZuma wathembisa ukunikezela ngeePads kubo bonke abo bahlelelekileyo. Bambisana nathi sifake uxinzelelo kuRhulumente ukuba azalisekise oku.